Akkreditering

Akkrediteringsmål
Indfrielse

Og Praxis plan

AKKREDITERINGS MÅL

Klinikken følger standarder og anbefalinger i den danske kvalitetsmodel, udstukket af Sundhedstyrelsen/regionerne/samt Styrelsen for Patientsikkerhed, administreret af IKAS

01

GOD KLINISK PRAKSIS DÆKKER OGSÅ PUNKT 9

Ved den første kontakt, informeres klienten om ventetid på en behandlingsplads, eller viderevisiteres til andre psykologer med kortere ventetid. kan klienten vente, aftales første mødetid. Derefter hentes henvisningen fra henvisningshotellet, og læses ind i klinikprogrammet med klientens faktuelle data, henvisningsårsag samt egen læges noter.

ved behandlingens påbegyndelse optages anamnese, indeholdende baggrundshistorie, opvækst, familiehistorie, aktuelle civilstatus sociale forhold samt tidligere behandling. Kriseniveau og egnethed til behandling vurderes og om fornødent henvises til andet relevant tilbud. Tilbydes behandling, meddeles regler om tavshedspligt og deling med andre myndigheder og der indhentes mundtligt samtykke til at dele oplysninger med egen læge. Der gives en psykologisk vurdering og der lægges en behandlingsplan, og der aftales et behandlingsforløb. Som regel evalueres efter fjerde gang, og der justeres løbende.

DET SIGER KLIENTERNE:

Kontakt til og information om klinikken: 100% tilfredshed

"Jeg oplever, at de informationer jeg har brug for er på hjemmesiden."

Handicapvenlighed

Kørsel og parkering: ja=8,3% nej=8,3% ikke relevant=91,7% Toiletforhold: ja=41,7% - Ikke relevant=58,3% Adgangsforhold: ja=8,3% nej=16,7% ikke relevant=75%

plan: Er folk gangbesværede eller handicappede, gennemføres samtaler i behandlingsrum i stueetagen om mandagen hvor de står tomme. Gangbesværede klienter får allerede dette tilbud.

Alle punkter mødt 25.03.2021

02

KLIENTIDENTIFIKATION, DISKRETION OG TAVSHEDSPLIGT

Klienter identificeres ved fornavn og visuel genkendelse, når de kaldes ind fra venteværelset.Ved første samtale identificeres de ved fornavn, og da det drejer sig om et klinikfællesskab med fælles venteværelse, sikres det at klienten kommer til den rigtige behandling.

diskretion overholdes og klienter anonymiseres, når der indhentes løbende supervision på klienter.

enkelte klienter deltager i et forskningsprojekt, hvor der er indhentet skriftligt samtykke til deling af information med forskningsteamet. Forskningen er godkendt af Datatilsyn og Videnskabsetisk råd, og overholder reglerne for databeskyttelse med hensyn til kryptering og anonymitet.

Med hensyn til tavshedspligt, meddeles klienterne at ingen oplysninger om dem deles uden at de har læst det igennem og givet deres mundtlige samtykke til at det må deles. Gælder også startbrev og epikrise til klientens egen læge.

Diskretion: skillevægge mellem behandlingsrum, er lydsikrede med dobbelt lydvæg, lyddøre samt 3 lags glas i lysindfald mellem rum. Venteværelse på første sal anvendes ikke da det skønnes ikke at kunne tilbyde den nødvendige diskretion med hensyn til samtaler i behandlingsrum

DET MENER KLIENTERNE:

Diskretion: venteværelse: J a= 91,7% - nej = 8,3%

Diskretion: behandlingsrum: Ja = 100%

Alle punkter mødt 25.03.2021
03

JOURNALER OG JOURNALFØRING

Klinikken fører journal over samtlige klienter henvist igennem egen læge til psykologbehandling i klinikken

Journaler opbevares i 5 år, hvorefter de destrueres/slettes. Data sikkerheds certifikat fremgår af programudbyders hjemmeside (se knappen herunder)

Journalrevision: Sidste journalrevision fortaget Juli 2020. Ud af samtlige journaler på klienter under sygesikringsordningen i perioden 1/1 2018 - 01/07 2020 (136 ialt) blev udvalgt 20 journaler på igangværende klienter. Der blev fundet følgende:

RESULTAT:

(1+2)STAMOPLYSNINGER OG HENVISNINGSÅRSAG: Ja = 20

(3) ANAMNESE: Ja = 20.

(4) BEHANDLINGSPLAN: JA = 20

(5) OPLYSNING OM BEHANDLINGSPLAN:Ja = 20.

(6 + 7 + 8 + 9 + 10) JOURNALFØRTE TILSAGN: Generelt journalført tilsagn: ja = 20

Startbreve ja = 8, nej = 12. Epikriser: nej = 16 er stadig i behandling ja = 2 går på deres andet forløb ja = 1 er afsluttet i perioden - journalført samtykke til deling af startbrev og epikrise: ja = 16 - nej = 4

PLAN Klinikken er overgået til ClinicCare (nu EG) dokumentationsmodul, der samler op på epikriser og startbreve.

Opfølgning 20.04.21

Alle nye sager efter 01.12.20 gennemgået og tjekket for overholdelse af standarder v.h.a. nyt dokumentations modul. Alt i orden

DET SIGER KLIENTERNE:

BEHANDLINGSPLAN? Ja = 100% FORVENTNINGSAFSTEMNING? 5 stjerner = 83,3% 4 stjerner 16,7%

Alle punkter mødt 25.03.2021

04

DATASIKKERHED

PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER: alle data håndteres elektronisk og der er indgået datasikkerhedsaftale med programleverandør (Se aftale på knap herunder). Det indebærer at alle data er sikret på programudbyders server i henhold til lov om databeskyttelse.

KOMMUNIKATION: Alle personfølsomme oplysninger til egen læge, er sikret af programudbyder og foregår i krypteret og sikker form fra afsender til modtager.

ANDEN KOMMUNIKATION: Man opfordres til at gøre brug af klinikkens sikrede og krypterede mail: praksis@protonmail.com hvis henvendelsen indeholder personfølsomme oplysninger.

SIKRING AF DATA:Alle personfølsomme data - eks statuserklæringer - opbevares i sikret mappe på klinikkens computer. Mappen er password beskyttet og computeren er sikret med Firewall og virusprogram. Data vedrørende journaler og klinikdrift, har back up hos programudbyder og er sikret imod computer / net nedbrud. Øvrige informationer forefindes i password beskyttet back up

HJEMMESIDE OG COOKIEs: Ingen oplysninger om trafik, ip addresser, besøg etc tilgår trediepart. Afgiver du navn og email i din henvendelse på kontaktsiden, gemmes dine data i 2 uger hvorefter de slettes automatisk, jo mindre du vælger "husk mig".

RETTIGHEDER:Hvis du besøger vores login side, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser. Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din login information og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger "Husk mig", vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde. BEMÆRK Blogfunktionen bruges ikke på dette websted. Ovennævnte gælder kun kontaktformularen på "Kontakt os" siden. RETTIGHEDER: Du kan bede om, at få alle personlige data, i forbindelse med brug af hjemmeside slettet.

Alle punkter mødt 25.03.2021

05

UTILSIGTEDE HÆNDELSER

Psykologer er forpligtede til at indrapportere utilsigtede hændelser i egen praksis eller hvis anden utilsigtet hændelse i sundhedssektoren kommer til hans/ hendes kendskab

Endvidere bør klienten selv eller klientens pårørende indrapportere utilsigtede hændelser der enten sker if forbindelse med psykologbehandling eller anden behandling i Sundhedssektoren

En utilsigtet hændelse i psykologpraksis kan f.eks. være at klienten efterlades i en væsentlig forværret tilstand i forhold til det klienten kom med, som følger af psykologens behandling eller intervention

Aktive planer om selvmord skal som udgangspunkt altid indrapporteres til anden Sundhedsmyndighed( oftest egen læge) Er klienten i Psykiatrisk behandling, da til den behandlende Speciallæge i Psykiatri

Klinikken har indtil videre ikke haft rapporterede utilsigtede hændelser. Ved en enkelt lejlighed blev en klient ved visiterede samtale fundet selvmordstruet, hvilket blev videregivet til egen læge der foretog det fornødne ( klienten blev indlagt)

Mindre utilsigtede hændelser kan være dobbeltbookninger pga. af udestående aftaler på sms, emails, telefon der krydser hinanden. Påhviler fejlen klinikken tilbydes erstatningssamtale uden beregning.

PLAN:som udgangspunkt indgås aftaler ved personligt fremmøde, eller ved telefonisk henvendelse i telefontiden mellem 12.15 - 13.00. Fejl som følger af e-mail og SMS afmeldinger/tilmeldinger anses ikke som ansvarspådragende for klinikken.

Information ophængt i venteværelset:

Pjece fra Sundhedsstyrelsen vedr. utilsigtede hændelser kan fås på forlangende.

Vejledninger samt skema til indrapportering se:https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Alle punkter mødt 25.03.2021
06

VURDERING AF YDET BEHANDLING

Som udgangs punkt skal psykologer gøre sig bekendt med klienternes bruger oplevelse igennem spørgeskemaundersøgelser.

sidste undersøgelse er foretaget med klienter fra perioden 2018 til oktober 2020 ialt 146

50 havde ikke opgivet mailadresse. Adspurgte = 96 - Svar 14

RESULTAT: (se desuden de relevante kategorier).

MØDET MED PSYKOLOGEN: Relation: = 100% tilfreds

Mål og Metoder: = 91,7% udtrykker stor tilfredshed 8,3% næsten helt tilfreds.

Tilgang og Metode = 100% stor tilfredshed

Generelt: Helt tilfreds = 66,7% - næsten helt tilfreds = 25% Middel tilfreds = 8,3%

FORSTÅLIGT SPROG: Meget tilfreds = 100%

"Jeg er meget tilfreds med min psykolog. Han er god til at finde billeder, som belyser situationer. Plus at få mig til at mærke hvad der sker i min krop, når følelser opstår"

"Ja og hvis jeg ikke forstår kommunikationen bliver den uddybet."

EFFEKT AF BEHANDLING (på henvisningsårsag):

Personligt udbytte: Meget tilfreds = 41,7. Næsten helt tilfreds = 41,7%. Middel tilfreds = 16,7%

Forbedring af nære relationer: Helt tilfreds = 41,7%. Næsten helt tilfreds = 41,7%. Middel godt tilfreds = 16,7%

Forbedring socialt: Helt tilfreds = 33,3%. Næsten helt tilfreds = 33,3%. Middel tilfreds = 25%. Ikke helt tilfreds = 8,3% ( sidste adspurgt da han/hun gav sig til kende. Manglende tilfredshed skyldes Coronanedlukning)

Forbedring generelt: Meget tilfreds = 41,7%. Næsten helt tilfreds = 33,3%. Middel tilfreds = 25%

KONKLUSION: Folk er trætte af spørgeskemaundersøgelser, men svarer ærligt når adspurgt. Svar dikteret af de umiddelbare omstændigheder

Alle punkter mødt 25.03.2021
07

FØRSTEHJÆLP

Klinikken deltager i førstehjælpskurser mindst hvert tredie år, og klinikken har en plan for førstehjælp ved akut opstået besvimelse / hjertestop / respirationsstop.

PLAN: Hvis en klient falder om eller bliver akut dårlig, følges vejledning fra genoplivning.dk. Første person, som når frem til klienten, tjekker for respons. Opnås dette ikke, tilkaldes hjælp fra andet personale ved højt at råbe HJÆLP / tilkalde hjælp. Førstehjælpsinstruks hænger i fælleskøkken samt gang på første sal. 1. Første person til stede begynder førstehjælp. 2. Næste person til stede (person 2) ringer til 112. Hvis relevant løber vedkommende efter hjertestarter. Nærmeste hjertestarter befinder sig ud for "Dan exchange" Amagerbrogade 73, 66 m fra klinikken ( ca. 1 - 2 minutter). 3. Hvis der er flere end 2 personer i klinikken hentes hjertestarter af person 3, mens alarmcentralen kontaktes af person 2

Sidste førstehjælpskursus: 2 december 2020

Alle punkter mødt 25.03.2021
08

EFTERUDDANNELSE

Psykologen holder sig opdateret med hensyn til nyeste viden om udredning samt behandling af sygesikringsordningens klientkategorier.

Da psykologen er medindehaver af Traumeheling ApS der afholder workshops og uddannelser indenfor det psykotraumatoligiske fag speciale, følges som udgangspunkt 2 - 3 kurser og 1 - 2 uddannelser årligt. Senest workshop: "Psykologbehandling af Borderlinetilstande set som indre mangelstilstande" v / Ole Stjernholm.(aug.2020)

Konferencedeltagelse: "Traumer og tilknytning" (2018)

"Psykoterapi og spejlneuroner" (2021)

endelig kurser under kursusudvalget for psykologer med Ydernummer. Senest dagskurser i "Interpersonel terapi" for depression samt konferenceoplæg om "angst og angsttilstande" til behandling af angst

FORSLAG TIL FORBEDRINGER:

Kursusudvalget for Ydernummer psykologer kunne med fordel genoptage årlige kruser med relevans for området.

Alle punkter mødt 25.03.2021
09

HYGIEJNE

Klinikken rengøres 2 x ugentlig, Toiletter på samtlige åbningsdage.

Covid 19:

"Særlige regler gælder i henhold til at begrænse smitte med Corona Virus - Covid 19."

Maske skal bæres på alle fællesarealer samt trapper og toilet. Der er håndsprit ved indgangen, i venteværelset samt behandlingsrum.

Det mener klienterne

Er rengøringen på toilet, venteværelse og behandlingsrum i orden? 50% svarer meget tilfredsstillende 50% svarer tilfredsstillende.

Alle punkter mødt 25.03.2021

HØJDEPUNKTER

Højdepunkter:
Herunder ses de mest relevante informationer
i Akkreditering

TAVSHEDSPLIGT

TAVSHEDSPLIGT OG DATABESKYTTELSE

Gælder alle personfølsomme oplysninger. Alt gennemses af klienten før oplysninger om klienten går ud af klinikken

BRUGERINDDRAGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSER

Brugere af klinikken får lov til at give deres mining tilkende vedrørende opfyldelse af akkrediteringsmål

SIKKERHED

beredskabsplan

Klinikken skal have en plan for førstehjælp i tilfælde af akut opståede nødsituationer såsom hjerte lungeredning